• Zwroty i reklamacje

Rodzaj zgłoszenia:

Zwrot lub wymiana:

  • Bez podania przyczyny zwrotu lub wymiany
  • Do 14 dni od odebrania przesyłki złóż oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Reklamacja:

  • Na przykład produkt nie działa w prawidłowy sposób
  • 2 lata od dnia stwierdzenia wady w przypadku rękojmi lub zgodnie ze wskazaniem producenta w przypadku gwarancji

Prawo do odstąpienia od umowy


1. Jako Klient będący konsumentem możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość. Masz na to 14 dni od momentu zawarcia umowy na odległość . Nie musisz podawać przyczyny.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz wysłać:
a) e-mailem na adres: sklep@robosmart.pl,
b) pocztą na adres naszej siedziby: RoBoSMART, ul. Żwirki i Wigury 10,32-400 Myślenice.
2. Prawo odstąpienia od umowy możesz wykonać także za pomocą formularza, który stanowi załącznik nr 1 do tego regulaminu. Załącznik znajdziesz na stronie internetowej: sklep.robosmart.pl w zakładce Zwroty i Reklamacje.


[Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.]


3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę, inną niż przewoźnik.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Ci jako konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą i poinformowaliśmy Cię przed rozpoczęciem świadczenia, że po tym, jak spełnimy świadczenie, utracisz prawo do odstąpienia od umowy;
b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich indywidualnych potrzeb;
c) zawartych w drodze aukcji publicznej;
d) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz, którą dostarczamy w zapieczętowanym opakowaniu, a której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
5. Odpowiadasz za zmniejszenie wartości rzeczy, które jest wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.
6. Produkt odsyłasz niezwłocznie, do 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. Kiedy kupujesz produkt główny w zestawie z innym produktem, zawierasz umowę sprzedaży w sposób kompleksowy. Nie przewidujemy możliwości jej częściowego utrzymania, jeśli wykonasz prawo odstąpienia co do części tej umowy. Możesz odstąpić od umowy jedynie w całości. Jeśli odstępujesz od umowy sprzedaży produktu zakupionego w zestawie z innym produktem, zwracasz cały zestaw produktów. Gdy odstępujesz od umowy sprzedaży, odstępujesz też od umów dodatkowych wobec umowy sprzedaży.
8. Jeśli w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy odstępujesz od umowy bez podania przyczyny, ponosisz koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) nam produktu.
9. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi bezpośrednie koszty wysyłki towaru do sprzedawcy.
10. Jeśli przy składaniu zamówienia wybierzesz inny sposób dostarczenia produktów niż najtańszy, zwykły, oferowany w naszym sklepie – zwracamy Ci koszty tylko tego najtańszego sposobu dostarczenia przesyłki.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Uprawnienia i obowiązki określone w części Prawo do odstąpienia od umowy dotyczą Cię wyłącznie, jeśli masz status konsumenta – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – i kupujesz produkty na podstawie umowy zawartej na odległość.

[Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).]


Reklamacje


Jeśli zawrzesz z nami umowę sprzedaży, masz prawo do reklamacji.

2. Oczekujemy, że zgłosisz nam usterki techniczne produktu.
3. Reklamację produktu zakupionego w sklepie internetowym zalecamy zgłosić za pomocą elektronicznego formularza na stronie sklep.robosmart.pl. Pozwoli to przyspieszyć czas rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza otrzymujesz od nas informację, w której potwierdzamy, że przyjęliśmy Twoje zgłoszenie.
4. Kiedy przyjmiemy zgłoszenie reklamacyjne, wysyłamy Ci wiadomość e-mail. Podajemy w niej instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego.
5. Reklamowany produkt dostarczasz do naszej siedziby, która jest miejscem jego zakupu. Gdy zgłaszasz reklamację za pomocą elektronicznego formularza, zaczekaj z wysłaniem produktu, aż dostaniesz od nas wiadomość z instrukcją postępowania reklamacyjnego.
6. Aby usprawnić procedurę reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zalecamy wysłać reklamowany produkt na adres: RoBoSMART, ul. Żwirki i Wigury 10, 32-400 Myślenice na własny koszt.
7. Zalecamy czytelnie oznaczyć przesyłkę reklamacyjną, przede wszystkim numerem zgłoszenia Serwisowego. Od tego zależy sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, zwłaszcza odbiór przez nas przesyłki. Brak numeru zgłoszenia serwisowego uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
8. Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego jest ważny tylko przez 7 dni od dnia jego przydzielenia. Jeśli wyślesz reklamowany produkt po tym terminie, rozpatrzenie reklamacji może się opóźnić.
9. Po rozpatrzeniu reklamacji otrzymujesz dokumentację z wynikiem ekspertyzy serwisowej.
10. Reklamowany produkt możesz odebrać wyłącznie w miejscu i formie, w jakich został on nam dostarczony.
11. Na odbiór reklamowanego produktu masz 30 dni od otrzymania od nas powiadomienia o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli nie odbierzesz go w tym terminie, pisemnie wezwiemy Cię do odbioru go w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu będziemy mogli naliczać opłatę z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Wynosi ona 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w Myślenicach. Będziemy ją naliczać za każdy miesiąc przechowywania.
12. Większość produktów, które oferujemy, jest objęta gwarancją producenta, importera lub naszą. Gdy ten, kto daje gwarancję na produkt, wystawia oświadczenie gwarancyjne, warunki gwarancji określa karta gwarancyjna. Postanowienie to nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta, które wynikają z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Masz prawo skorzystać z gwarancji na produkt, nawet jeśli przy zakupie nie otrzymasz karty gwarancyjnej.
13. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Przede wszystkim ustalają, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.


[Podstawa prawna: art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.]

Możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jako Klient będący konsumentem masz prawo:
a) złożyć swoją skargę m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
b) złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).
[Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.]